^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Blízkozemní planetky opravdu hrozí - rezoluce GA IAU B3

Jana Tichá - 14. 10. 2012 | přístupy: | vytisknout článek

O blízkozemních tělesech - asteroidech a kometách (Near Earth Objects - NEOs) už toho víme hodně. Zdaleka však nevíme vše. Hlavně víme, že pravděpodobnost jejich střetu se Zemí je sice malá, ale není nulová a nemůžeme ji ignorovat.

Astronomové NEOs inventarizují, počítají jejich dráhy a těsná přiblížení k Zemi, zkoumají jejich rozměry a tvary, rotace, mineralogické složení a další vlastnosti. Ke dnešku, tj. k 13. říjnu 2012 známe 1333 takzvaných potenciálně nebezpečných asteroidů.


Valné shromáždění IAU (foto Miloš Tichý)

Ochrana lidské civilizace před následky srážky naší Země s blízkozemním asteroidem však vyžaduje jak poznatky vědecké a technické, tak zapojení příslušných "decision makers" čili "rozhodovačů" ve funkcích společenských a politických.

Mezinárodní astronomická unie (IAU) podporuje dlouhodobě astronomický výzkum blízkozemních těles a úzce přitom spolupracuje s vědeckými organizacemi, institucemi a kosmickými agenturami.

Na letošním XXVIII. Valném shromáždění Mezinárodní astronomická unie v Beijingu jednomyslně přijala rezoluci, která zmiňuje dosažené vědecké poznatky v oboru NEOs, zdůrazňuje nutnost mezinárodní spolupráce při výzkumu NEOs a hlavně se zasazuje za vytvoření systému včasného varování ve spolupráci s jednotlivými členskými státy a zejména s OSN a COPUOS.


Hlasování o resoluci IAU B3 - přijato (foto Miloš Tichý)

Vzhledem k důležitosti tohoto dokumentu přinášíme jeho překlad v plném znění:

MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÁ UNIE (IAU)

REZOLUCE B3

Navržená Pracovní skupinou pro blízkozemní tělesa (Near Earth Objects - NEOs) při III. divizi IAU

XXVIII Valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie

uznává

  • že nyní již máme dostatek důkazů, že pravděpodobnost katastrofických dopadů (impaktů) blízkozemních těles (NEOs) na Zemi, potenciálně vysoce destruktivních pro život, a pro lidstvo zejména, není zanedbatelná a že příslušná opatření, jak se vyhnout takovýmto katastrofám, se vyvíjejí;
  • že pro největší blízkozemní tělesa (NEOs), díky úsilí astronomické komunity a několika kosmických agentur, katalogizace potenciálně nebezpečných těles, monitoring možnosti jejich dopadu(impaktu), a analýza technologicky proveditelných opatření zmírňujících možné následky impaktu dosahují uspokojivé úrovně;
  • že dokonce i dopad malých až středně velkých těles může představovat velkou hrozbu pro naši civilizaci a mezinárodní společenství;
  • že naše znalosti o počtu, velikosti, parametrech drah a chování menších objektů jsou stále velmi omezené, a tak neumožňují žádnou rozumnou předpověď pravděpodobnosti budoucích dopadů (impaktů);

konstatuje
že blízkozemní tělesa (NEOs) jsou hrozbou pro všechny národy na Zemi, a proto by všechny národy měly přispět k odvrácení této hrozby;

doporučuje
aby národní členové IAU ve spolupráci s Výborem OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (UNCOPUOS) a Mezinárodní radou pro vědu (ICSU) koordinovali a spolupracovali na vytvoření Mezinárodního systému včasného varování před NEOs, založeného na vědeckém a technickém poradenství příslušné astronomické komunity, jehož hlavním účelem je spolehlivá identifikace potenciálních kolizí blízkozemních těles (NEOs) se Zemí, a sdělení relevantních informací příslušným orgánům s rozhodovací pravomocí zapojených národů.

Rezoluce byla přijata na XXVIII. Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Beijingu 30. srpna 2012

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv